کنگره شعر باغ آینه

کنگره شعر باغ آینه

نقد، تحلیل و جریان شناسی شعر امروز با حضور شاعران معاصر ایران